Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • niektóre dokumenty PDF posiadają skany w warstwie tekstowej,

Deklarację sporządzono dnia : 2020-09-23.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e mail; szkola@zst.lezajsk.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu . Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetowa lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk.

Szkoła w swoim kompleksie posiada cztery budynki przy ul. Mickiewicza 67i jeden przy ul. Podolszyny 45. Posesjeszkolne są ogrodzone i zamykane w czasie nieobecności pracowników i uczniów. Domofon umieszczony przy bramie wejściowej od ulicy M.C. Skłodowskiej, którym można przywołać pomoc.

Przy ul. Mickiewicza 67 mieści się budynek  główny (część A i B) połączony łącznikiem z budynkiem Praktycznej Nauki Zawodu oraz budynek K.

Budynek główny (A – B) posiada wejście główne od strony M.C. Skłodowskiej, które jest  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Dla osób na wózkach inwalidzkich nie są dostępne wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń.Na piętra budynków nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku.Wszystkie schody wyposażone są w barierki.Hala sportowa w części budynku A – posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru wraz z toaletą.

Budynek dydaktyczny K – dwa wejścia z czego jedno umożliwia samodzielnewejściei poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na poziomie parteru, gdzie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętro budynku nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku. Schody wyposażone są w barierki.

Budynek Praktycznej Nauki Zawodu – dwa wejścia z czego jedno umożliwia samodzielne wejście i poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na poziomie parteru,gdzie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami.Na piętro budynku nie ma możliwości wejścia osoby poruszającej się na wózku. Schody wyposażone są w barierkę.

Budynek szkolny przy ul. Podolszyny 45 – budynek parterowy z dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami.

Nad wejściami do budynków szkołynie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynkach nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyjścia z budynkuposiadają prawidłowe oznakowaniaewakuacyjne.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo słyszących.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. Pies asystujący/przewodnik powinien być odpowiednio wyszkolony, oznaczony, w szczególności powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/psa przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynków, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

W szkole  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content