Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Zip


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

Bilans

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa